Denarni tok

Iz E-študij, proste zakladnice študentskega znanja

Skoči na: navigacija, iskanje
Denarni tok
je zapis o denarju, ki je voljo v določenem obdobju,
 • tvorijo prilivi (prejemki) in odlivi (izdatki): razlika med njima je neto denarni tok,
neto denarni tok = prejemki - izdatki
 • kaže na plačilno sposobnost podjetja, da poravna zapadle obveznosti.


Denar in denarni tok
 • Stanje denarja se izkazuje v bilanci stanja in je vedno pozitivno,
 • Denarni tok prikazujemo z izkazom denarnih tokov in je lahko tudi negativen, če so odlivi v določenem obdobju večji od prilivov.
Likvidnost
pomeni kratkoročno plačilno sposobnost podjetja, da poravna svoje finančne obveznosti.

Učinkovito upravljanje z denarjem je ključno za podjetje!

Bankirji in investitorji želijo vedeti, kako podjetje ustvarja in porablja denar:

 • ustvarjanje denarnega toka iz poslovanja,
 • v kaj podjetje investira,
 • kako se podjetje financira (viri).


Denar ob zagonu pogosto predstavlja ozko grlo za razvoj podjetja saj je v lahko v začetku denarni tok pogosto negativen. Razlogi:

 • prodaja z odlogom plačila,
 • sezonska prodaja, nepričakovana nihanja v prodaji,
 • plačilna nedisciplina,
 • investicije v osnovna sredstva,
 • neustrezna nabavna politika (zaloge obremenjujejo denarne tokove in jemljejo prostor, nekorantne zaloge).


Izkaz denarnih tokov

Učinkovito upravljanje z denarjem oz. upravljanje

trajanja denarnega cikla =

dnevi vezave zalog
+ dnevi vezave terjatev do kupcev
– dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev

Tok denarja prikazujemo v izkazu denarnih tokov, ki je lahko izdelan po:

1. posredni metodi
 • izhaja iz dobička in ga popravi za postavke, ki niso denar,
 • prednost: neposredno je razvidno, kaj dobiček povezuje z denarjem.

2. neposredni metodi

 • kaže neposredno vire in porabo denarnih sredstev.


Denarni tok pri poslovanju
 • prejemki od prodaje proizvodov in storitev
 • izdatki za nakup materiala in storitev
 • izdatki za plače
 • izdatki za dajatve vseh vrst
Denarni tok pri investicijah (naložbenja)

• prejemki / izdatki iz naslova nepremičnin, osnovnih sredstev, poslovno nepotrebnih sredstev...

Denarni tok pri financiranju

• prejemki od vplačanega kapitala... • izdatki za dane obresti, vračila kapitala, odplačila finančnih obveznosti, izplačila dividend in deležev v dobičku...


Za podjetje prikažite poslovni uspeh in stanje denarja za 5 mesecev na osnovni naslednjih podatkov:

1. Predpostavke: PC enote izdelka je 10 €, variabilni stroški (material&delo) so 70% PC, fiksni stroški 300 €/mesečno, amortizacija 100 €/mesečno, začetno stanje denarja 20€.
2. Prodaja: podjetje je do sedaj prodajalo 200 enot/mesečno in po mesecih načrtuje naslednjo prodajo: 1. mesec: 200 enot, 2. mesec: 250 enot, 3. mesec: 175 enot, :4. mesec: 300 enot in 5. mesec: 200 enot.
3. Plačila:
 • podjetje plačuje obveznosti z enomesečnim zamikom, sprotno plačuje najemnine,
 • v 4. mesecu nastopi vračilo kratkoročnega kredita v znesku 1.250 € in v 5. mesecu 500 €,
 • prejeta plačila: 50% v tekočem mesecu, 30% z enomesečnim odlogom, 20% z dvomesečnim odlogom.
Izračun poslovnega izida v denarnih enotah


Predračun denarnih tokov v denarnih enotah
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
navigacija

Tiskanje/izvoz
orodja